Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on AHT Autohuollon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.7.2018. Viimeisin muutos 16.7.2018.


1. Rekisterinpitäjä

AHT Autohuolto (2922369-7)

Seljankuja 3, 04260 Kerava

info@ahtautohuolto.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Santtu Tuominen,

info@ahtautohuolto.com

0417058144


3. Rekisterin nimi

AHT Autohuollon asiakasrekisteri / markkinointirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on:

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- laki (kirjanpito yms.)

- palvelun kehittäminen ja sisäinen raportointi.

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi yms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön
nimi,rekisteritunnus, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietojen säilytysaika on 36kk, jonka jälkeen erillinen asiakasrekisteri hävitetään ja säilytetään ainoastaan kirjanpitoaineistossa lain vaatiman ajan.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan joutua hakemaan erillisestä rekisteristä kuten Trafi, AutoJerry, yhteistyökorjaamoilta, vakuutusyhtiöiltä yms.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa alihankkijoille,
yhteistyökorjaamoille, vakuutusyhtiöille, tavarantoimittajille sekä lain
vaatimana kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on
sovittu asiakkaan kanssa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee ensisijaisesti lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle
(info@ahtautohuolto.com) tai toissijaisesti kirjallisena. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä
koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse
rekisterinpitäjälle (info@ahtautohuolto.com) tai toissijaisesti kirjallisena.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).